Údaje a počítač

    Elementárna údajová jednotka na počítači je bit, skratka z anglického binary digit, teda dvojkové číslo. V skutočnosti ide o jednociferné číslo dvojkovej sústavy, teda má bit dve podoby: 0 a 1. Tieto sú občas chápané ako nie je pravda (netečie prúd) alebo je pravda (prúd tečie).

    Základná údajová jednotka je však bajt (z anglického byte - znak), ktorého dĺžka je presne osem bitov. Môže teda obsahovať 28 rôznych čísel, ktoré sa zväčša zapisujú v desiatkovej sústave (0..255), môže sa však vyskytnúť i zápis v sústave hexadecimálnej - šestnástkovej (000h..0FFh, cifry používané šestnástkovou sústavou sú 0123456789ABCDEF) alebo binárnej - dvojkovej (00000000b..11111111b). Ako všetky čísla, i tieto sa zapisujú od najvyššej cifry (100 pre desiatkovú sústavu,16 pre šestnástkovú a 128 pre dvojkovú) až po cifru najnižšiu (vo všetkých prípadoch 1). Všetky údaje v počítači sú kódované práve v takýchto bajtoch, prípadne skupine bajtov. Pre dva bajty sa používa označenie slovo (word).

    S dvojkovými číslami sa pracuje podobne ako s číslami desiatkovými.

Príklad sčítania:
 10100110 (166)
+00010101 (021)
---------------
 10111011 (187)

Príklad odčítania:
 10100110 (166)
-00010101 (021)
---------------
 10010001 (145)

    V snahe pracovať i so zápornými číslami však vznikol aj spôsob, ako zapísať znamienko. Ako? Skúsme odčítať od nuly jednotku. Výsledok bude 255 - logické, nastalo takzvané podtečenie (ako náprotivok pretečenia, ktoré môže nastať napríklad pri sčítaní). Ako vyzerá bitový zápis tohto čísla? -1=11111111b. Teda -2=11111110b. Podľa dohody je znamienko indikované najvyšším bitom údajovej zložky. Ak teda chceme využiť bajt na zápis čísla so znamienkom, môžeme zapísať čísla od -128 (10000000b, 80h) cez nulu až do 127 (01111111b, 7Fh) namiesto pôvodných 0 až 255, pri dvoch bajtoch - slove - čísla od -32768 (1000000000000000b, 8000h) cez nulu až do 32767 (0111111111111111b, 7FFFh) namiesto pôvodných 0 až 65535.

    Ak si pozrieme oba horné príklady teraz, keď už dané čísla môžeme pokladať za čísla so znamienkom, zistíme, že nestratili svoju platnosť:

 10100110 (-90)
+00010101 (+21)
---------------
 10111011 (-69)

 10100110 (-90)
-00010101 (+21)
---------------
 10010001 (-111)

    V ďalšom texte, ak neuvediem inak, budem vždy používať čísla bez znamienka.